Katı Atık Depolama Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 800000
Depolama Hacmi (m³) : 4705000
Proje: İzmit Atıksu Arıtma ve Katı Atık Değerlendirme Entegre Çevre Projesi Kapsamındaki Katı Atık Düzenli Depolama Projesi
İşveren : Vinsan A.Ş. (İzmit Büyükşehir Belediyesi)
Proje Açıklaması :

İŞVEREN :
VİNSAN A.Ş. (İzmit Büyükşehir Belediyesi)

TARİH :
1994 – 1996

PROJE BEDELİ :
200,000,000 - ABD Doları

İŞLERİN  TANIMI :
“İzmit Katı Atık Düzenli Depolama Projesi’’ katı atık konusunda Türkiye’de gerçekleştirilen ilk proje olması nedeniyle çok önemlidir. Proje kapsamında aşağıda özetlenen hizmetler ER-GE tarafından yürütülmüştür.

  • Temel veriler

Yaklaşık 30 hektarlık depo alanının, topografik, jeolojik, ulaşım durumu ile meteorolojik ve hidrolojik veriler incelenmiştir.

  • Temel çalışmalar

İzmit ve çevresinde yer alan toplulukların bugünkü nüfusları ve 15 yıllık nüfus projeksiyonları ile bu projeksiyonlara göre, katı atık miktarları hesaplanmıştır.

  • Depolama kapasitesi  ve proje hedefleri

İzmit ve çevresinde yer alan topluluklar tarafından üretilen katı atık miktarlarının projeksiyonuna göre; evsel katı atıkların 15 yıllık ihtiyacı karşılayacak şekilde depolanması için toplam 4 milyon m3 kapasitede düzenli depolama sahası planlanmıştır. Bu depolama sahasında ayrıca değerlendirilmesi mümkün olmayan zararsız endüstriyel katı atıklar ile toksik madde yakma tesisinden çıkan cürufun depolanması için 100 yıllık ihtiyacı karşılayacak 705,000 m3 depolama hacmi öngörülmüştür.

  • Depolama  sistem tasarımı

Sistemin oluşmasında ekonomi ön planda tutulmuştur. Katı atık depolama sisteminin çok uzun süre açıkta kalarak çevrenin olumsuz yönde etkilenmemesi, endüstriyel atıkların ayrı bir yerde depolanması, çöp sızıntı suyu yönetiminin en optimum biçimde çözülmesi, topografik özellikler ve en az kazı ve dolgu ile en fazla hacım yaratılması amacı ile sistemin    7 kompartımana (lot) bölünerek planlanması uygun bulunmuştur. 2 lot endüstri için, 5 lot da evsel katı atıklar için öngörülmüştür.

Endüstriyel katı atıkların depolandığı alanda çevre kirlenme riskini en aza indirmek ve emniyetli bir geçirimsizlik tabakası oluşturmak üzere daha kalın kil tabakası ve jeomembran kullanılmıştır.

  • Saha yolları sistem tasarımı

Depo alanına iki giriş düşünülmüş, yol genişlikleri 6 m, yatay kurblar minimum 20 m alınmış, yol birleşimlerinde yer yer platformlar teşkil edilerek iç ulaşım projelendirilmiştir.

  • Yağmur ve sızıntı suyu drenajı

Sızıntı suyunu oluşturan, yağış, buharlaşma ile katı atıktaki ayrışmadan ortaya çıkan su parametreleri hesaplanmıştır. Katı atık depolama alanı oldukça eğimli tepe ve yamaçlarına yerleştirilmiştir. Topografik yapının ortaya koyduğu bu zorunluluktan dolayı evsel katı atık sızıntı suyunun iki ayrı noktadan, endüstri katı atık sızıntı suyunun bir noktadan tahliye edilmesi öngörülmüştür.

Sızıntı suyunun taşıdığı ağır kirlilik yükü nedeni ile arıtmadan geçirilme gereği dikkate alınmış, arıtılacak su miktarını minimumda tutabilmek için, yalnızca depolama işlemi devam eden lot’ların sızıntı suyunun mevcut endüstriyel atıksu arıtma tesisine iletilmesi, boş olan diğer lotların henüz kirlenmemiş olan drenaj sularının ise doğrudan araziye verilmesi planlanmıştır

Evsel atık sızıntı sularının depolanarak arıtılması, endüstriyel atık sızıntı sularının ise, depolama havuzunda biriktirildikten sonra buradan tankerlerle, merkezi endüstriyel atıksu arıtma tesislerine taşınarak arıtılması öngörülmüştür.

MÜŞAVİRLİK  HİZMETLERİ :

Yukarıda kapsamı ve tanımı verilen “Evsel ve Endüstriyel katı atık düzenli depolama tesisi” projesine ilişkin olarak ER-GE tarafından uygulama ve detay projeleri hazırlanmış ve inşaat sırasında da İnşaat Yüklenicisine danışmanlık yapılmıştır

test test test test