Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 22650
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 135000
Proje: Ceylanpınar (Şanlıurfa) Kanalizasyon Şebekesi ve Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri
İşveren : İsmail KOÇ (T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın Yüklenicisi)
Proje Açıklaması :

İŞVEREN :
İsmail KOÇ (T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi GAP, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı)

TARİH :
1992 – 1993

PROJE BEDELİ :
15,000,000 - ABD Doları

İŞLERİN  TANIMI :
ER-GE tarafından yürütülen proje hizmetleri; kanalizasyon şebekesi ve atıksu biyolojik arıtma tesisleri uygulama projeleri olmak üzere iki bölümdür.
 

a)  Kanalizasyon  Şebekesi Uygulama  Projeleri,

Öncelikle daha önce İller  Bankası tarafından hazırlattırılan avan projelerin genel değerlendirilmesinin yapıldığı bir ön proje raporu hazırlanmıştır. Bu raporda, mevcut kanalizasyon sistemi, yol durumu, bodrum derinlikleri, yeraltı tesisleri, içmesuyu sistemi  ve yağmur suyu sistemi gibi etkenler değerlendirilmiştir.Ayrıca nüfus projeksiyonları, atıksu miktarları, (evsel pissu debisi, atıksu üretim oranı, pik faktörü, proje hedef yılı, kirlilik yükleri) hesaplanarak projelendirmeye esas veriler ve kriterler tesbit edilmiştir.

Ön proje raporunda belirlenen kriterler ve topografik ölçümlere göre kanalizasyon tatbikat projesi hazırlanmıştır. Projenin hedef yılı olarak 2027 yılı seçilmiş, nüfusu da 135,000 kişi olarak hesap edilmiştir. Toplam 150 km şebeke ve toplayıcı uzunluğu olan kanalizasyon sisteminde, beton ve betonarme borular kullanılmıştır.

b)  Atıksu Arıtma Tesisleri,

Hazırlanan ön proje raporunda arıtma tesisleri için uygulanabilecek arıtma yöntem seçenekleri irdelenmiş ve incelenen seçenekler içinde en ekonomik, aynı zamanda işletilmesi en basit olan fakültatif stabilizasyon havuz sistemi seçilmiştir. İlk aşamada stabilizasyon havuzları inşa edilmesi, bilahare kent nüfusu ve buna bağlı olarak atıksu debi ve kirlilik yükleri havuz kapasitelerini aştığında, sisteme havalandırmalı fakültatif havuzlar eklenmesi planlanmıştır.

Bu sistemin seçiminde en önemli kriter; 2005 yılına kadarki 15 yıl herhangi bir havalandırma ekipmanının gerekmemesidir. Havalandırmalı havuzlar 2005 yılından sonra inşa edilecek ve 2005 yılına kadar havalandırma için enerji gideri olmayacaktır. 2027 yılına kadar da sadece kış aylarında enerji giderleri oluşacaktır.

Arıtma tesislerinin; ilçenin topografik durumu itibariyle atıksuların cazibeyle toplanıp deşarj edilebileceği Habur nehrine yakın bir konumdaki 25 hektarlık bir arazi üzerinde inşaası planlanmıştır.

Kentin atıksularını arıtma tesislerine ulaştıracak ana toplayıcı, güzergah boyunca yeterli eğimin bulunmaması nedeni ile, arıtma tesislerine  6,50 m derinlikte bağlanmaktadır. Bu nedenle pompaj gerekmektedir. Pompa istasyonunun önünde; ızgara ve kum tutucu ünitelerinin yer aldığı ön arıtma tesisleri projelendirilmiştir. Izgara ve kum tutucudan geçirilen atıksular pompa istasyonunda yükseltildikten   sonra,  bir  dağıtım bacasına alınmakta ve 0,50 m x 0,50 m boyutlarındaki kutu kesitli besleme hatları ile havuzlara dağıtılmaktadır. Seri çalışan stabilizasyon havuzları arasındaki su geçişi havuzlar arasındaki seddenin içinden, havuz su seviyesinin 0.70 m altındaki geçiş boruları ile sağlanmaktadır.

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ :
Bu proje kapsamında ER-GE tarafından sunulan hizmetler ;

  • Proje ön raporu hazırlanması,
  • Tüm topoğrafik ölçüm ve alımlar,
  • Gereken zemin etüdleri,
  • Mimari, statik, betonarme, hidrolik, elektrik, mekanik tüm hesapları ile birlikte tesisin komple uygulama projeleri,
  • Metraj ve keşif dosyalarının hazırlanması
test test test test