Derin Deniz Deşarjı Projeleri

Genel Toplam
Deşarj Derinliği (m) : 25
Deşarj Uzunluğu (m) : 3200
Proje: Marmara Ereğlisi Mücavir Alanları, Yeniçiftlik -Tekirdağ Sahil Bandı Yerleşimleri Ana Plan ve Olabilirlik Raporu, Kanalizasyon Şebekeleri, Atıksu Arıtma Tesisleri, Derin Deniz Deşarjları Projeleri
İşveren : İller Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

İŞVEREN :
İller Bankası Genel Müdürlüğü

TARİH :
1992 – 1994

PROJE BEDELİ :
60,000,000 - ABD Doları

İŞLERİN  TANIMI :
Proje ; Marmara Ereğlisi - Yeniçiftlik Tekirdağ sahil bandı yerleşimleri ve çevresindeki toplulukların ve her türlü tesisin bağlanmasını öngören tam bir kanalizasyon sisteminin ana plan ve olabilirlik raporları, geoteknik ve deniz araştırmaları, kanalizasyon sistemine ait şebeke, toplayıcı kollektör ile arıtma ve deniz deşarj projelerinin yapılmasını kapsamaktadır. Proje alanı yaklaşık 40 km’lik sahil bandını içermektedir.

a)  Kanalizasyon Ana Plan ve Olabilirlik Projesi,
Konu ile ilgili olarak 3 rapor hazırlanmıştır. Birinci raporda imar planı ile ilgili çalışmalar, nüfus projeksiyonları ve dağılımları yapılmıştır. İkinci raporda daha detaylı ve daha ileri boyutta, kanalizasyon sistemleri oluşturularak drenaj alanları saptanmış, arıtma tesisleri için proje kriterleri belirlenmiştir. Arıtma yöntemine ait seçenekler irdelenmiş, arıtılmış atıksuyun kullanım olanakları değerlendirilmiş ve nihai deşarj için öneriler geliştirilmiştir. Projenin, kısa, orta ve uzun vadedeki temel verileri saptanarak her aşama için değerlendirmeler yapılmış, özellikle arıtma tesislerinin kademelendirilmesi için gerekli ön boyutlandırma hesapları yapılmıştır. Üçüncü raporda, İşveren’in tercihlerine uygun olarak arıtma tesisleri boyutlandırılma hesapları, deniz dibi (batımetrik) harita çalışmaları sonuçları değerlendirilerek, deniz deşarj hatlarına ait uzunluk belirlemesi için gerekli hesaplar yapılmıştır.

Proje alanında belirgin topografik farklılıklar gösteren 3 ana drenaj havzası mevcuttur.         2030 yılı nüfus projeksiyonuna göre yaklaşık 650 bin nüfusa hizmet verecek şekilde 1,000 km uzunluğunda şebeke, toplayıcı ve kollektörü içeren kanalizasyon şebekesine ait uygulama projeleri hazırlanmıştır.

Havzada biri arıtma tesislerine atıksuyun iletimini sağlamak üzere toplam 14 adet terfi merkezi planlanmıştır. 9 adet 1.kademe, 1 adet 2.kademe olmak üzere 10 karayolu enine geçişi
Terfi hatlarında AÇB borular, mecralarda beton borular kullanılmıştır.

b)  Atıksu Arıtma Tesisleri,
Proje alanında tertiplenecek 3 adet arıtma sistemine ait seçenekler irdelenmiş ve arıtma sistem seçimi yapılmıştır.

Biyolojik arıtma seçenekleri olarak; aktif çamur sistemleri sabit film (fixed film) sistemleri fonksiyonel ve ekonomik olarak değerlendirilerek karşılaştırılmıştır.

2005 yılı ihtiyaçlarına göre ; her üç arıtma tesisi için en ekonomik arıtma yöntemi stabilizasyon havuzları olarak tesbit edilmiştir. 2005 yılı için öngörülen havuzlara ilave olarak orta vade (2015 yılı), uzun vade (2030 yılı) ihtiyaçlarını karşılamak üzere; fakültatif havalandırma havuzlarının veya stabilizasyon havuzlarına havalandırıcıların ilave edilmesi öngörülmüştür.

Proje alanı için önerilen 3 ayrı arıtma tesisinden çıkan atıksuların, denize deşarjı söz konusudur. Proje kriterleri esas alınarak ve mevcut oşinografik verilerden yararlanılarak deşar hatlarının konumları ve uzunlulukları tesbit edilmiştir. Kesin proje için gerekli batımetrik haritaların sağlanması için deniz dibi (oşinografik) etüdleri ile ön değerlendirme ve seyrelme hesapları yapılmıştır. Bu hesaplara göre; 1 ve 2 no.lu deşarj hatlarının 1,000 metre, 3 no.lu deşarj hattının ise 1,200 metre uzunluğunda olmasıyla arzulanan deniz deşarj kriterlerinin sağlanmasının mümkün olduğu anlaşılmıştır.

MÜŞAVİRLİK  HİZMETLERİ :

Bu proje kapsamında ER-GE aşağıdaki hizmetleri yürütmüştür.

  • Master plan ve fizibilite çalışması,
  • Jeolojik ve oşinografik etüdlerin yapılması,
  • Kanalizasyon şebekesi ve toplayıcı sistemleri uygulama projesi yapılması,
  • Atıksu arıtma tesisleri avan projelerinin hazırlanması,
  • Deniz deşarjı tesisleri avan projelerinin yapılması.