Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 20842
Uzunluğu (km) : 245
Proje: Kahta (Adıyaman) Kanalizasyonu Şebekesi ve Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisleri Projesi
İşveren : YEDA Dış Tic. Ltd. Şti. (T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın Yüklenicisi)
Proje Açıklaması :

İŞVEREN :
YEDA Dış Ticaret Ltd. Şti. (T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi GAP, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı)

TARİH :
1992 – 1993

PROJE BEDELİ :
20,000,000 - ABD Doları

İŞLERİN  TANIMI :

a)  Kanalizasyon  Şebekesi Uygulama Projeleri,
Kahta (Adıyaman) Kanalizasyonu için daha önce İller Bankası Genel Müdürlüğü’nce hazırlatılmış ve 1986 tarihinde onaylanmış olan avan projelerin genel değerlendirilmesinin yapıldığı bir ön proje raporu hazırlanmıştır. Yerinde yapılan incelemelerde elde edilen bulgular, GAP Bölgesel Ulaşım ve Altyapı Geliştirme Projesi kapsamında yapılan çalışma ve Kahta raporlarında öngörülen proje kriterleri, yeni imar planları raporun hazırlanmasında dikkate alınmıştır. Bu raporda, mevcut kanalizasyon şebekesi, yol durumu, bodrum derinlikleri, yeraltı tesisleri, içmesuyu şebekesi, yağmur suyu sistemi değerlendirilmiştir. Ayrıca, nüfus projeksiyonları, atıksu miktarları (evsel atıksu debisi, atıksu üretim oranları) hesaplanarak projelendirmeye esas veriler ve kriterler tesbit edilmiştir.

Ön Proje raporunda belirlenen kriterler ve topografik ölçümlere göre kanalizasyon tatbikat projesi hazırlanmıştır. Projenin hedef yılı olarak 2028 yılı seçilmiş, nüfusu da 128,000 kişi olarak hesap edilmiştir. Toplam 245 km şebeke ve toplayıcı uzunluğu olan kanalizasyon sisteminde betonarme borular kullanılmıştır.

b)  Atıksu Arıtma Tesisleri,
Hazırlanan ön proje raporunda arıtma tesisleri için uygulanabilecek arıtma yöntem seçenekleri incelenmiştir. İncelenen seçenekler içinde en ekonomik, aynı zamanda işletilmesi en basit olan fakültatif stabilizasyon havuz sistemi seçilmiştir.

Kahta kanalizasyon sistemi topografik yönden iki drenaj havzasına ayrılmaktadır. Tüm atıksuların bir noktada cazibeli olarak toplanması mümkün olmamaktadır. Kahta’nın doğal drenaj havzalarının mansıbında terfiye gerek kalmadan teşkil edilebilecek 2 ayrı arıtma tesisi yeri araştırılmış, güneyde Kahta deresi kenarında 4.5 hektarlık, Humdut deresi kenarında da 9 hektarlık iki uygun alan tesbit edilmiştir. Fizibilite etüdlerine göre; çift atıksu arıtma tesisi yapılması, tek arıtma tesisi yapımına kıyasla daha ekonomik bulunmuştur. Tek arıtma tesisi yapılması durumunda, havzalardan birinin atıksularını toplamak üzere; önemli ölçüde masraflı ve yüksek elektrik enerjisine ihtiyaç gösteren pompa istasyonunun yapılması gerekmektedir.

Yapılan ön çalışmalarda ilk aşamada 2005 yılına kadar hizmet verecek olan stabilizasyon havuzlarına 2005’den itibaren havalandırmalı havuz ilave edilmesi planlanmıştır. Ancak arıtma tesis yatırımını en ekonomik boyutta tutabilmek için, ilk yıllardan itibaren arıtma sisteminde havalandırmalı fakültatif havuzların kullanılması uygun bulunarak sistem bu yönteme göre boyutlandırılmıştır.

Ön arıtma (ızgara ve kum tutucu) ve biyolojik arıtma (Havalandırmalı fakültatif havuzlar) üniteleri ve yardımcı tesislere (idari, laboratuvar, atölye, depo) ait uygulama projeleri hazırlanmıştır. Sistemlere ait yaz ve kış işletme şemaları, borulama sistemi ve bu sistemde yer alan tüm özel bacaların tatbikat projeleri ayrı ayrı hazırlanmıştır.

Arıtma tesisleri alanında yapılan zemin sondajlarına göre, geoteknik rapor hazırlanmış ve bu rapora istinaden şev stabiliteleri, istinat yapıları, havuzlar ve diğer tüm sedde, kazı, dolgu ve yollara ait projeler hazırlanmıştır. Birinci kademede yapılacak arıtma tesislerine ait metraj ve keşif, her iki arıtma sistemi için ayrı ayrı hazırlanmıştır.

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ:

Bu proje kapsamında ER-GE tarafından sunulan hizmetler ;

  • Proje ön raporu hazırlanması,
  • Tüm topoğrafik ölçüm ve alımlar,
  • Gereken zemin etüdleri,
  • Mimari, statik, betonarme, hidrolik, elektrik, mekanik tüm hesapları ile birlikte tesisin komple uygulama projeleri,
  • Metraj ve keşif dosyalarının hazırlanması.
test test test