Master Plan, Fizibilite ve ÇED Projeleri

Genel Toplam
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 7000000
Proje: Akdeniz ve Ege Kıyıları Turizm Alt Yapısı ve Kıyı Yönetimi (ATAK) Projesi
İşveren : T.C. Turizm Bakanlığı
Proje Açıklaması :

İŞVEREN :
Turizm Bakanlığı

TARİH :
1990 – 1992

PROJE BEDELİ :
2,500,000,000 - ABD Doları

İŞLERİN  TANIMI :
Turizm Bakanlığı; 1989 yılında, Türkiye’nin Güney ve Batı kıyılarının 1,600 km’lik bir şeridinde; Doğuda Mersin Gazipaşa’dan, batıda Balıkesir-Edremit Altınoluk’a kadar, İzmir hariç, 37 belediyenin yer aldığı yerleşimin, içmesuyu, kanalizasyon, arıtma ve deşarj tesisleri ile katı atıklarının bertarafı için gerekli tesisleri gerçekleştirmek üzere “Akdeniz-Ege Turizm Alt yapısı Kıyı Yönetimi” ATAK adı altında bir proje başlatmıştır. Projenin finansmanı Dünya Bankası hibe kredisi ile karşılanmıştır. Turizm Bakanlığı; bu proje ile tüm proje alanının içmesuyu, kanalizasyon pissu arıtması ve alıcı ortama verilmesi, katı atık tesisleri ihtiyaçlarının gözden geçirilmesini ve bu incelemeye dayalı olarak, 2020 yılına kadar çözüm getirecek sistemleri, 1/25.000 ölçekli master plan ve fizibilite etüdleri ile kurumsal ve finans yapısının oluşturulmasına ilişkin, aşağıdaki hususlar hedeflenmiştir.

 • Güncel yatırım planları ve öncelikli ünitelerin şartname ve projelerinin hazırlanması, finansman sisteminin belirlenmesi,
 • Proje alanı içindeki belediyeler, köyler ve bunlar dışındaki tatil ve turizm müesseseleri ve müstakbel gelişme alanları konusunda gerekli bilgilerin toplanması,
 • Halihazır su talebi, tüketim ve atıksu projeksiyonlarının gözden geçirilmesi,
 • Mevcut ve yapım halindeki, içmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtım, deşarj, katı atık tesislerinin durumları, kapasitelerinin gözden geçirilmesi, ıslahları için uygun görülen önerilerin hazırlanması,
 • Yapımı ele alınmamış, içmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtma ve alıcı ortama verme ve katı atık tesislerine ait projelerin gözden geçirilmesi uygulanabilirlikleri konusunda öneride bulunulması,
 • Gerekli olduğu yerlerde, kıyı sularının özümleme kapasitesi, arıtılmış ve arıtılmamış atık suların boşaltımının çevre ve turizm üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için, kıyı sularının karakteristikleri, kirlenmesi konularında mevcut bilgilerin artırılması, tamamlanması,
 • İçmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtma ve alıcı ortama verme ve katı atık tesislerini en fazla ihtiyaç duyulan yerler için “yüksek öncelikli işler programı” düzenlenmesi, ve bu programdaki işlerin ayrıntılı proje, şartname ve ihale dosyalarının hazırlanması,
 • “Yüksek öncelikli İşler Programı”nın uygulamaya konulmasında, Turizm Bakanlığına ihale işlerinde yardımcı olunması,
 • İçmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtma ve alıcı ortama verme ve katı atık tesisleri konusunda boru teminine ilişkin önerileri de kapsayan aşamalı bir yatırım programı hazırlanması,
 • Doğrudan ve dolaylı döviz gereksinimlerini de kapsayan, (1989 Ocak ayı paritesine göre) Amerikan Doları cinsinden ayrıntılı keşifler çıkartılması,
 • Program için uygulama takviminin hazırlanması,
 • Programın ana elemanlarının yer ve uygulama kalemlerini gösteren haritaların hazırlanması,
 • Mevcut içmesuyu, kanalizasyon ve atıksu alıcı ortama verme tesisleri detaylarının da bu haritalarda gösterilmesi,
 • Toplam yatırım programına ve bu toplam içindeki payı %3, ya da daha fazla olan yerleşimlerin yatırım programlarına ait finansman projeksiyonlarının yapılması,
 • Her yerleşim için ayrı ayrı olmak üzere,  tesislerden yararlananların katkılarıyla giderlerin karşılanması ve bu suretle kaynakların mobilize edilebilmesi konusundaki araştırma ve öneriler de dahil olmak üzere olabilirlik analizlerinin yapılması, ayrıntılı finansman planlarının önerilmesi.


MÜŞAVİRLİK  HİZMETLERİ :
Yukarıda ana hedefleri belirtilen, Akdeniz-Ege Turizm Altyapısı Kıyı Yönetimi (ATAK) projesi için Turizm Bakanlığının bünyesindeki “Proje Yönetim” ünitesine yardımcı olmak üzere; “Proje Yönetim Müşavirliği Hizmetleri” ER-GE tarafından yapılmıştır.

Bu çerçevede hazırlanan 37 belediyeye ait içmesuyu, kanalizasyon ve katı atık sistemlerine ait teknik, kurumsal ve finansman çalışmalarına ilişkin tüm fizibilite etüdleri ve proje çalışmaları Turizm Bakanlığı adına denetlenmiş, uygunlukları konusunda  görüşler verilerek düzeltilmesi sağlanmıştır. Ayrıca Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı beldeleri ile Çeşme-Alaçatı  beldelerine ait kanalizasyon projelerinin öncelikli olması nedeniyle bu projelere ait fizibilite raporları ER-GE tarafından yeniden hazırlanmıştır. Dünya Bankası ve KfW  temsilcileriyle tüm kıyı belediyeleri ziyaret edilmiş, özellikle kurumsal ve finansman yapısının oluşturulması için yerel yöneticilerle toplantılar yapılarak önemli çalışmalar yürütülmüştür. Öncelikle ele alınması gereken projeler saptanmış, bu projelerden özellikle Dünya Bankası’nın finansmanı ile ele alınması için gerekli değerlendirme-appraisal çalışmalarına katkı sağlanmıştır.

test